Photos 2012 b

Xiaolu Li, Roberta Ropa

Xiaolu Li, Roberta Ropa

Xiaolu Li, Roberta Ropa (2)

Xiaolu Li, Roberta Ropa

Violoncellista

Violoncellista

Vasily Opalev

Vasily Opalev

Vasily Opalev (5)

Vasily Opalev

Vasily Opalev (3)

Vasily Opalev

Vasily Opalev (2)

Vasily Opalev

Tilman Wick

Tilman Wick

Tilman Wick, Lucia Hall

Tilman Wick, Lucia Hall

Sean Riley

Sean Riley

Sean Riley. Massimo Araldi

Sean Riley. Massimo Araldi

Sean Riley, Tabitha Oh

Sean Riley, Tabitha Oh

Sean Riley (5)

Sean Riley

Sean Riley (4)

Sean Riley

Sean Riley (3)

Sean Riley

Sean Riley (2)

Sean Riley

Sarah Engen

Sarah Engen

Sarah Engen (2)

Sarah Engen

Sara Ferrandez,Roberta Ropa

Sara Ferrandez,Roberta Ropa

Sara Ferrandez,  (2)

Sara Ferrandez

S1110500

Roger Chase,Giacomo Battarino

Roger Chase,Giacomo Battarino

Rachel Cheung

Rachel Cheung

Rachel Cheung (4)

Rachel Cheung

Rachel Cheung (3)

Rachel Cheung

Pubblico

Pubblico

pubblico (3)

Pubblico

Pubblico (2)

Pubblico

Pavel Kolesnikov

Pavel Kolesnikov

Pavel Kolesnikov (7)

Pavel Kolesnikov

Pavel Kolesnikov (6)

Pavel Kolesnikov

Pavel Kolesnikov (5)

Pavel Kolesnikov

Pavel Kolesnikov (3)

Pavel Kolesnikov

P1100853

P1100792

P1100789

Nai Yuan Hu

Nai Yuan Hu

Nai Yuan Hu, Roberta Ropa

Nai Yuan Hu, Roberta Ropa

Mikhail Voskresensky

Mikhail Voskresensky

Mikhail Voskresensky (4)

Mikhail Voskresensky

Mikhail Voskresensky (2)

Mikhail Voskresensky

Melody Ye Yuan

Melody Ye Yuan

Melody Ye Yuan (5)

Melody Ye Yuan

Melody Ye Yuan (4)

Melody Ye Yuan

Melody Ye Yuan (2)

Melody Ye Yuan