Sara Ferrandez – Spain

Sara Ferrandez is a Spanish violist.